Behöver du hjälp med att utfärda intyg på bolagshandlingar, namnteckningar, kopior, auktoriserade översättningar och andra liknande dokument?

Behöver du också hjälp med att få en apostille eller bekräfta att en myndighet eller myndighetsperson har behörighet att utföra vissa tjänster? Då har du kommit till rätt ställe.

Vi, legalisering.se, samarbetar med flera notarius publicus. Vi sitter på Kungsgatan 37, 5tr, 11156, Stockholm. Ni kan besöka oss på kontoret eller skicka in handlingarna till Legalisering.se, Box 7145, 10387, Stockholm.

Vad är Notarius Publicus?

En Notarius Publicus är en person som i grunden är utbildad advokat eller jurist och som har i uppdrag av Länsstyrelsen att hjälpa allmänheten med att autentisera och bevittna ett brett utbud av juridiska dokument. En Notarius Publicus fyller en viktig position som en offentlig tjänsteman och tillhandahåller en rad juridiska tjänster relaterade till bland annat fullmakter, utländska och internationella affärer.

En Notarius Publicus bestämmer inte innehållet i dokumenten och formulerar inte heller sådana dokument. Om du vill få ett dokument attesterat av en Notarius Publicus ansvarar du för att innehållet i handlingen uppfyller kraven i det land dokumenten ska komma att användas.

Vad gör en notarius publicus i Sverige?

Notarius publicus har som uppgift att hjälpa allmänheten med att verifiera och intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra dokument samt uppgifter som rör innehållet i handlingar. De ska också närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts, kontrollera lotteridragningar och bekräfta att någon har behörighet eller kompetens att göra vissa saker eller att de har tjänsteställning att företräda någon annan. Notarius publicus kan också förse handlingar med apostille, vilket är en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta.

Notarius Publicus tar betalt för sina uppdrag.

Vilka dokument måste notarius publicus första bestyrka innan de kan legaliseras?

Innan vissa dokument kan legaliseras hos UD och ambassaden eller få apostille, måste de först bestyrkas av en notarius publicus.

Dessa dokument kan inkludera:

  • kopior som saknar namnunderskrift i original;
  • handlingar utfärdade av privatpersoner;
  • fullmakter;
  • betyg/handlingar från skolor som inte är universitet eller högskolor;
  • fakturor, momsredovisningar, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument (dessa kan också bestyrkas av handelskammaren);
  • handlingar från banker, advokater, privata företag;
  • handlingar från landstingsarkiv och kommunala arkiv;
  • vigselbevis från icke borgerliga vigselförrättare (svenska kyrkan, utländska trossamfund i Sverige); handlingar som är översatta av en översättare som inte är auktoriserad av Kammarkollegiet.

Vad behöver jag ta med mig?

Inför ditt besök hos en Notarius Publicus och du ska få en signatur attesterad, till exempel en fullmakt, bör du ta med dokumenten osignerade eftersom du ska signera de framför en Notarius Publicus. Om du ska attestera en kopia av ett dokument måste du ta med dokumentet i original, till exempel ditt pass.

För att kunna styrka din identitet måste du ta med dig en giltig identitetshandling. De flesta Notarius Publicus accepterar bara fotolegitimationer utfärdade av en svensk myndighet så som ett svenskt körkort eller ett SIS-märkt ID-Kort. Utländska samt svenska pass är också godkända ID-handlingar.

Vad är priset för en legalisering hos en Notarius Publicus?

Priset beror på Notarius Publicus plats samt vilken typ av service som krävs för just ditt dokument. Det finns inget standardpris men brukar vara 499 kr per stämpel.

Hur lång tid tar det att få mitt dokument legaliserat?

Hanteringstiden för en Notarius Publicus varierar beroende på de befinner sig och vilka tjänster de erbjuder. Vissa kontor hanterar dokumenten direkt medan andra behöver några dagar för behandling av dokumenten.

En annan faktor som kan påverka hanteringstiden är vilken typ av dokument som ska legaliseras. För ett utbildningsbevis till exempel, behöver Notarius Publicus kontakta undertecknaren och få beviset verifierat, vilket kommer ta tid.

Kan jag få mina dokument legaliserade online?

I vissa situationer kan vi arrangera legalisering med en Notarius Publicus online, via videosamtal.

Kan en Notarius Publicus översätta handlingar?

Nej, en Notarius Publicus översätter inte dokument. Översättningar av dokument ska göras av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet.

Vi på legalisering.se kan hjälpa dig med översättning. Vi har god kontakt med auktoriserade översättare och kan först legalisera dokumentet, sedan lämna in till översättaren för översättning eller så kan vi få dokumentet översatt först och sedan legalisera det. Det är upp till dig att bestämma vilken ordning du vill ha, det vill säga om du vill legalisera originalhandlingen eller översättningen.

I en del språk finns det ingen auktoriserad översättare i Sverige. Vi kommer då att arbeta med icke auktoriserade översättare. Om du behöver att vi legaliserar översättningen kan vi göra det.

Bestyrkande av kopia

Notarius publicus kan verifiera en mängd olika typer av handlingar.

Ett av de vanligaste uppdragen är verifiering av kopior (vidimering), vanligtvis kopior av pass eller betyg inför studier eller arbete utomlands.

Bestyrkande av namnteckning

Bestyrkande av namnteckning innebär att vi bevittnar din underskrift. Du måste därför infinna dig personligen på vår expedition och skriva under din handling. Om du har svårt att besöka oss på kontoret kan du kontakta oss så löser vi det åt dig!

Fullmakt

Om du köper/säljer fastigheter utomlands, behöver du få fullmakten legaliserad och apostille för Haagkonventionens länder eller legaliserat från Utrikesdepartementet och ambassaden.

I den här situationen hjälper vi dig med apostille/legalisera din fullmakt, beroende på vilket land du ska använda den i.

Du måste skriva ut den fullmakt som du tänker använda, besöka oss eller skicka till oss, tillsammans med din legitimation. Vi kommer att notarisera din signatur först och sedan utfärda apostille på eller få den legaliserad av UD sedan berörda lands ambassad.

Apostille

Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur på den är äkta. När en handling har fått en apostille behöver den inte längre legaliseras eller godkännas på något annat sätt, för dem länderna som har anslutit sig till Haagkonventionen.

Notarius publicus och biträdande notarius publicus är behöriga att utfärda intyg enligt artikel 6 i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om avskaffande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar (apostille).

För mer information angående apostille, kan du läsa här.

Hur kan Legalisering.se hjälpa mig att komma i kontakt med en Notarius Publicus?

Vi arbetar med ett nätverk av Notarius Publicus som gör att vi kan assistera med legalisering av dokument runt om i Sverige. Vi arrangerar även flera företagsbesök för att tillåta flera undertecknare/underskrifter att bli bevittnade på samma gång. Detta för att säkerställa att dokumentbehandlingen hanteras på ett effektivt sätt. För ytterligare information om våra legaliseringstjänster, vänligen använd vårt digitala kontaktformulär.